Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται στην ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης.

  • Καλύπτονται πράξεις ή παραλείψεις του ασφαλιζόμενου οι οποίες θα προκαλέσουν ζημίες σε τρίτους που απαιτούν αποζημίωση.
  • Επίσης καλύπτονται τα έξοδα για την απόκρουση των απαιτήσεων, καταβολή αποζημίωσης σε μάρτυρες, έξοδα που σχετίζονται με εξωδικαστικούς συμβιβασμούς, την άσκηση της προσφυγής, καθώς και δικαστικές αποφάσεις.

Σε συνεργασία με τις αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.